انتقال دانش فنی و راه اندازی خطوط شیمیایی

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب علاوه بر تولید انواع اسید های خاص و مواد شیمیایی و مواد دارویی در زمینه انتقال دانش فنی تولید مواد شیمیایی و دارویی و راه اندازی خطوط مواد شیمیایی فعالیت داشته که میتوان به مواردی از آن اشاره کرد :

۱- دانش فنی تولید قیر از لجن اسیدی و راه اندازی کامل خط تولید 
۲- انتقال دانش فنی تولید تولید پتاسیم نیترات و راه اندازی کامل خط تولید 
۳- انتقال دانش فنی تولید منگنز سولفات و راه اندازی کامل خط تولید 
۴- انتقال دانش فنی تولید آلومینیوم سولفات و راه اندازی کامل خط تولید
۵- انتقال دانش فنی تولید روی سولفات و روی کلراید و راه اندازی کامل خط تولید
۶- انتقال دانش فنی تولید قلع نیترات و سرب نیترات و راه اندازی کامل خط تولید
۷- انتقال دانش فنی تولید اسید نیتریک 99٪ و راه اندازی کامل خط تولید
۸- انتقال دانش فنی تولید آهن سولفات و راه اندازی کامل خط تولید
۹- انتقال دانش فنی تولید مس سولفات و راه اندازی کامل خط تولید
۱۰- انتقال دانش فنی تولید انواع نیترات ها مانند : سولفات نیترات و آهن نیترات و قلع نیترات و سرب نیترات و راه اندازی کامل خط تولید
۱۱- انتقال دانش فنی تولید قلع فلوبورات و مس فلوبورات و راه اندازی کامل خط تولید

وهر ماده شیمیایی که شما خواهان تولید آن هستید این مجموعه قادر به ارائه دانش فنی و همچنین قادر به اجرای آن در مقیاس صنعتی می باشد .