• محصول 1

اسید هیدرو فلوئوریک

تنها تولید کننده اسید فلوئوریک ۷۰ درصد

اسید فلوبوریک

تنها تولید کننده اسید فلوبوریک ۵۰ درصد در ایران

مس فلوئوبورات ( فلوروبورات مس)

تنها تولید کننده فلوروبورات مس ( فلوبورات مس) در ایران

قلع فلوبورات ( فلوروبورات قلع )

تنها تولید کننده فلوروبورات قلع (فلوبورات قلع) در ایران

سرب فلوبورات ( فلوروبورات سرب )

تنها تولید کننده فلوبورات سرب ( سرب فلوروبورات ) در ایران

روی فلوبورات ( روی تترافلوروبورات )

تنها تولید کننده فلوبورات روی ( روی تترافلوروبورات ) در ایران

اسید هگزافلوئوروسیلیسیک

تنها تولید کننده اسید فلوئوروسیلیسیک در ایران

اسید هگزافلوئورو زیرکونیک

تنها تولید کننده اسید هگزافلوئورو زیرکونیک در ایران

اسید هگزافلوئورو تیتانیک

تنها تولید کننده اسید هگزافلوئورو تیتانیک

اسید هگزافلوئورو آنتیمونیک

تنها تولید کننده اسید هگزافلوئورو آنتیمونیک در ایران

اسید گلوکونیک

تنها تولیدکننده اسید گلوکونیک در ایران

اسید مات کاری شیشه

تولید کننده اسید مات کاری شیشه (ماده مات کاری شیشه)