• محصولات

آلومینیوم ساب استات

تنها تولید آلومینیوم ساب استات گرید دارویی در ایران

سدیم بی سولفیت

تنها تولید کننده سدیم بی سولفیت گرید دارویی

سدیم بی سولفات

تنها تولید کننده سدیم بی سولفات دارویی در ایران

کلرو بوتانول

تولید کننده کلروبوتانول گرید دارویی

پتاسیم بی سولفات

تنها تولید کننده پتاسیم بی سولفات ( پتاسیم هیدروژن سولفات ) گرید دارویی در ایران

کلسیم گلوکونات

تنها تولید کننده کلسیم گلوکونات گرید دارویی در ایران

منیزیم گلوکونات

تنها تولیدکننده گلوکونات منیزیم گرید دارویی در ایران

روی گلوکونات

تنها تولید کننده گلوکونات روی گرید دارویی در ایران

مس گلوکونات

تنها تولید کننده گلوکونات مس گرید دارویی در ایران

کلرال هیدرات

تنها تولید کننده کلرال هیدرات گرید دارویی در ایران

آلومینیوم آمونیوم سولفات

تنها تولید کننده آلومینیوم آمونیوم سولفات ۹۹٪ در ایران

آلومینیوم پتاسیم سولفات

تنها تولید کننده آلومینیوم پتاسیم سولفات ۹۹٪ در ایران

آلومینیوم فسفات

تنها تولید کننده آلومینیوم فسفات ۹۹٪ در ایران

سدیم آلومینیوم فسفات گرید غذایی

تنها تولید کننده سدیم آلومینیوم فسفات ۹۹٪ گرید غذایی در ایران